Modeliranje dekarbonizacije u sektoru električne energije

Modeliranje dekarbonizacije u sektoru električne energije

Izvještaj za Crnu goru

decembar 2015 | Štampa | Knjiga

Svrha projekta „Podrška razvoju s niskom emisijom u jugoistočnoj Evropi (SLED)“ je da pomogne kreatorima politika u Albaniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji da postave realistične, ali ambiciozne pravce dekarbonizacije za svoje elektroenergetske sektore do 2030. godine. U slučaju Crne Gore, rezultati projekta su, takođe, korišćeni u procesu procjenjivanja Predviđenih nacionalno utvrđenih doprinosa (INDC).
Ova studija procjenjuje uticaj scenarija dekarbonizacije na elektroenergetski sistem Crne Gore.
Scenariji (Referetni – REF, Sadašnje planirane politike – CPP i Ambiciozni – AMB) koriste različite pretpostavke koje se odnose na ponudu i potražnju električne energije.Faktori strane ponude uključuju nivoe primjene obnovljivih izvora energije za električnu energiju (RESE), prvu godinu rada planirane elektrane Pljevlja II i njenu stopu istovremenog dvostrukog sagorijevanja biomase, i primjenljive poreske stope za energetiku i ugljenik. Na strani potražnje je nivo aktivnosti topionice aluminijuma KAP-a, glavna pokretačka snaga potrošnje električne energije: postrojenje je odgovorno za više od četvrtine potrošnje električne energije države.