Lokalni akcioni planovi za biodiverzitet na Zapadnom Balkanu

Local Biodiversity Action Planning in the Western Balkans

Izvor finansiranja

Finland

Naziv klijenta/donator

European Centre for Nature Conservation (ECNC)

Ukupna vrijednost projekta

EUR 334,460

Date

Juni 2012 – Novembar 2013

Zemlje korisnice

Albania | Bosnia and Herzegovina | Kosovo* | Former Yugoslav Republic of Macedonia | Montenegro | Serbia

Broj zaposlenih

11

Lokalni akcioni planovi za biodiverzitet (LBAP) su strateški dokumenti koji objedinjuju interese zajednice, vrijednosti i perspektive, postavljaju prioritete i identifikuju zaštitu  biodiverziteta i pro-biodiverzitetske poslovne aktivnosti.

Cilj projekta predstavljao je promovisanje sveobuhvatnog i integrisanog pristupa biodiverzitetu i ekosistemskim uslugama u skladu sa politikom EU o biodiverzitetu za održivi razvoj ruralnih opština i lokalnih zajednica na Zapadnom Balkanu, kao dio napora za smanjenje produbljivanja siromaštva, gubitka biodiverziteta i degradacije životne sredine kako bi se povećalo sveobuhvatno ljudsko blagostanje u širem kontekstu osiguranja regionalnog mira i stabilnosti.

Lokalni akcioni planovi za biodiverzitet izrađeni su za osam odabranih opština na zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo *, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija) u procesu koji uključuje učešće zainteresovanih strana, izgradnju kapaciteta, komunikaciju i podizanje nivoa svijesti; identifikaciju pro-biodiverzitetskih poslovnih mogućnosti; i razvoj partnerstva.

*Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i usklađena je sa UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Projektne aktivnosti obuhvatale su:

  •     poboljšanje praksi upravljanja prirodom na nacionalnom nivou i podsticanje procesa lokalnog planiranja u nacionalnim strukturama;
  •     uključivanje opština korisnica projekta u nacionalne i međunarodne razvojne procese;
  •     doprinos dijalogu o pitanjima zaštite prirode među opštinama na Zapadnom Balkanu; i
  •     planiranje investicija i obezbeđivanje finansijske održivosti lokalnih zajednica.

Kao rezultat projekta, izrađeno je osam LBAP-ova u skladu sa metodologijom koju su zajednički razvili REC i Evropski centar za zaštitu prirode (ECNC). Planovi su odobreni od strane opštinskih skupština uz učešće zajednice i nacionalnih zainteresovanih strana, a realizovani su kroz podršku opštinama u osam pilot projekata. Pored toga, investirano je u odabrane prioritetne aktivnosti.

  •     Podizanje nivoa svijesti
  •     Izgradnja kapaciteta
  •     Planiranje investicija
  •     Lokalne inicijative
  •     Umrežavanje i saradnja

 

 

Projektne publikacije