Program za jačanje kapaciteta za efikasno sprovođenje Zakona o SEA, EIA i IPPC u Crnoj Gori

Capacity Building for SEA, EIA and IPPC in Montenegro

Izvor finansiranja

The Netherlands

Naziv klijenta/donator

Ministry of Environment of the Netherlands

Ukupna vrijednost projekta

EUR 60,000

Date

Februar 2009 – Decembar 2009

Zemlje korisnice

Montenegro

Broj zaposlenih

1

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 13. oktobra 2005. godine usvojila tri nova instrumenta za efikasno upravljanje zaštitom životne sredine, dok ih je Skupština ratifikovala u decembru 2005. godine (Sl. list RCG br. 80/05) - Zakoni o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (SEA), Procjena uticaja na životnu sredinu (EIA) i Integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja (IPPC). Ova tri nova mehanizma imaju za cilj jačanje primjene principa dobre prakse uzimajući u obzir pitanja zaštite životne sredine u ranoj fazi izrade planova i programa, kao i prd korak za izadavanje saglasnosti na određene aktivnosti koje mogu imati značajne štete na životnu sredinu. 

Vlada Crne Gore je ustanovila nedostatak kapacita na nacionalnom i lokalnom nivou za djelotvorno i uspješno sprovođenje i primjenu ovih instrumenata i donijela odluku da odloži implementaciju tri navedena zakona do 1. januara 2008. godine. Dvije godine nakon donošenja ova tri zakona: Zakon  o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, o Procjeni uticaja na životnu sredinu i IPPC-u, ključni izazov sa kojim se suočava Vlade Crne Gore jeste nedostatk integrisanog i koordiniranog pristupa i programa izgradnje kapaciteta na oba nivoa, nacionalni i lokalni za implementaciju tri nova zakona, ostavljajući ograničene i razuđene kapacitete (nekoliko osoba u vladinim institucijama - samo u Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine) na nacionalnom nivou, dok kapaciteta na lokalnom nivou za uspješno sprovođenje ovih zakona nema.

Ipak, uloženi su određeni napori u definisanju aktivnosti za izgradnju kapaciteta za pojedine zakone (iz grupe od ova tri zakona), kao što je Strategija razvoja kapaciteta SEA za Crnu Goru koju je izradila Vlada Holandije. Ova specifična strategija se koristi kao osnovna platforma iz koje su izvedene aktivnosti za komponentu izgradnje kapaciteta SEA ovog projektnog prijedloga.

Ciljevi:

Opšti cilj projekta “Jačanje kapaciteta za efikasno sprovođenje SEA, EIA i IPPC zakona” je podrška ukupnom jačanju kapaciteta Crne Gore u procesu pristupanja EU i prenošenje EU standarda u praksu na nacionalnom i lokalnom nivou.


Specifični ciljevi

 • produbljivanje saradnje između nacionalnog i lokalnog nivoa u planiranju, izradu strategija i mjera u vezi sa održivim razvojem i efikasnim upravljanjem prirodnim resursima.
 • uspostavljanje efikasne institucionalne strukture za SEA.
 • priprema praktičnog nacionalnog priručnika smjernica za SEA.
 • Povećanje kapaciteta u primjeni Zakona o SEA i njenih principa, u 4 glavna ministarstva Vlade Crne Gore čije aktivnosti utiču na zaštitu životne sredine: Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo saobraćaja
 • uspostavljanje efikasne institucionalne strukture za procjenu uticaja na lokalnom nivou (mreža službenika lokalne uprave koja će se baviti procesom procjene uticaja na lokalnom nivou).
 • priprema praktičnih uputstava za EIA / priručnika / brošure.
 • povećanje kapaciteta implementacije Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i njenih principa u svih 21 opština u Crnoj Gori, čime se omogućava efikasna decentralizacija odgovornosti u implementaciji Zakona na lokalnom nivou, čiji je cilj efikasno donošenje odluka o korišćenju prirodnih resursa na održiv način.
 • uspostavljanje efikasne institucionalne strukture za IPPC.
 • Priprema praktičnih IPPC smernica / priručnika / brošure.
 • Povećanje kapaciteta u primjeni Zakona o IPPC u vladinim institucijama i biznis sektoru, stoga omogućavajući usklađenost sa standardima utvrđenim Zakonom.
 • produbljivanje i / ili podizanje znanja i svijesti o principima SEA, EIA i IPPC-a - novi instrumenti za životnu sredinu, kroz izradu smjernica / brošura za implementaciju SEA, EIA i IPPC na nacionalnom i lokalnom nivou.

Praktični priručnici i smjernice zajedno sa obukom imaju za cilj izgradnju kapaciteta za implementaciju tri nova zakona o SEA, EIA i IPPC na nacionalnom i lokalnom nivou, čime će se osigurati "kritična masa" lokalne ekspertize u određenim područjima, obezbjeđuje se održivost. Pored toga, priručnici i smjernice takođe će služiti kao instrument za širenje informacija i podizanje svijesti, što daje više transparentnosti procesu i u skladu je sa standardima EU o informacijama o životnoj sredini i učešću javnosti u procesu donošenja odluka.

 • Uspostavljanje mreže vladinih zvaničnika odgovornih za sprovođenje principa SEA, EIA i IPPC-a imenovanjem SEA/EIA i IPPC fokalnih tačaka na nacionalnom nivou.
 • Izrada nacionalnih Priručnika o procedurama i metodologijama SEA, EIA i IPPC-a (na crnogorskom jeziku).
 • Obuka vladinih zvaničnika/ministarskih SEA, EIA i IPPC fokalnih tačaka o principima SEA, EIA i IPPC, standardima i efikasnoj primjeni zakona Crne Gore.
 • Sprovođenje praktične obuke (korišćenje studija slučaja) službenika lokalnih samouprava o principima EIA i djelotvornoj primjeni crnogorskog Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, kao i prenošenje znanja i iskustava iz drugih zemalja.
 • Sprovođenje obuke predstavnika biznis zajednice o IPPC principima, obavezama i zahtjevima uz efikasno sprovođenje Zakona o IPPC-u i prenošenje znanja i iskustava iz drugih zemalja.

• Analiza politika i zakonodavstva
• Nacionalni priručnici (i CD)
• Podrška kreiranju politika
• Sprovođenje obuka
• Širenje informacija
• Umrežavanje