Izrada Strategije za upravljanje Skadarskim jezerom i Nacionalnih planova za upravljanje ribarstvom

Development of Skadar/Shkoder Lake Management Strategy and National Fishery Management Plans (MNE and ALB)

Izvor finansiranja

Global Environment Facility

Naziv klijenta/donator

Ministry of Spatial Planning and Environment of Montenegro, World Bank

Ukupna vrijednost projekta

EUR 36,360

Date

Juni 2011 – Februar 2012

Zemlje korisnice

Albania | Montenegro

Broj zaposlenih

1

Vlada Crne Gore i Vlada Albanije su dobili grant od Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), kojim upravlja Svjetska banka. Ovaj projekt je usmjeren na jačanje zajedničke saradnje u upravljanju ekosistemom  Skadarskog jezera, u skladu sa strategijom za bilateralnu saradnju na Skadarskom jezeru - definisanom u Sporazumu za zaštitu i održivi razvoj Skadarskog jezera koji je potpisan od strane Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine (MSPE) Crne Gore, i od strane Ministarstva zaštite životne sredine, šumarstva i vodoprivrede (MEFWA) Republike Albanije.

Dalja koordinacija zajedničkih napora stremi ka poboljšanju mjera i implementacije planova vezanih za očuvanje jezera i razvoj održivih sektora/područja. Uz podršku eksternih aktera došlo je do jačanja uključivanja lokalnih zajednica i zainteresovanih strana, uglavnom kroz Projekat integrisanog upravljanja ekosistemom Skadarskog jezera (LSIEMP). Kao prvi dokument koji postavlja zajedničku viziju za jezero, Strateški akcioni plan (SAP) razvijen je 2007. godine. Cilj ovog dokumenta je pružiti pomoć vladinim institucijama i drugim zainteresovanim grupama u Crnoj Gori i Republici Albaniji da definišu akcije i projekte na lokalnom, nacionalnom i/ili bilateralnom nivou, sa ciljem poboljšanja upravljanja životnom sredinom i podrške održivom ekonomskom korišćenju prirodnih resursa Skadarskog jezera i okolnih područja.

Međutim, uzimajući u obzir procesa kao što su EU integracije i regionalna saradnja, prepoznato je da postojeći strateški akcioni plan treba revidirati kako bi se postigao dogovor između dvije zemlje o zajedničkoj viziji i drugim relevantnim pitanjima na zajedničkom-strateškom nivou. To bi uključivalo i razvijanje planove upravljanja na nacionalnom nivou, odnosno upravljanje NP Skadarskim jezerom, jezera kao Rezervat prirode i najvažnijim direktno korišćenim resursima - ribljim populacijama (upravljanje ribolovom), za koje je potrebno pripremiti nacionalne planove upravljanja ribarstvom.

Razvojni cilj projekta je pomoć u uspostavljanju i jačanju institucionalnih mehanizama za prekograničnu saradnju kroz zajedničke napore za poboljšanje održivog upravljanja Skadarskim jezerom. Cilj globalnog razvoja je održavanje i unapređenje dugoročne vrijednosti i ekoloških usluga Skadarskog jezera i njegovih prirodnih resursa.

Cilj ovog projekta je pripremiti petogodišnju strategiju upravljanja jezerom Skadar-Skadar, uključujući sve relevantne aspekte za koordinaciju i održivo upravljanje jezerom na dvogodišnjem nivou. Zajednička strategija Jezera će pružiti platformu za procese donošenja odluka, kako na nivou države Crne Gore, tako i u Republici Albaniji i na zajedničkom nivou -među državama. Dokument će definisati zajedničke prioritete za izradu i implementaciju zaštitnih mjera, uključujući očuvanje važnih staništa i vrsta na širem području jezera, unapređenje zajedničkih razvojnih ciljeva u cilju održivog razvoja u glavnim privrednim sektorima (npr. turizam), preliminarni koncept zoniranja na prekograničnom nivou i poboljšanje međudržavnih struktura upravljanja jezerom (Komisija Skadarskog jezera i Zajedničke radne grupe).

Sastavni dio Strategije fokusiraće se na najvažniji i najizazovniji socio-ekonomski sektor Jezera - ribarstvo - kroz izradu nacionalnih planova upravljanja ribarstvom (NFMP) za Crnu Goru i Republiku Albaniju. NFMP-ovi treba da dijele iste ciljeve i svrhu, u mjeri u kojoj je to moguće. NFMP dokumenti će elaborirati sadašnje stanje i buduće perspektive u sektoru ribarstva na nacionalnom nivou, sa jasno definisanim pokazateljima/indikatorima monitoringa i evaluacije za sprovođenje plana.

  • Definisanje zadatka / područja Jezera, uključujući Nacionalni park Skadarsko jezero i prirodni rezervat Skadarskog jezera;
  • Mapiranje zaštićenih područja jezera u obje zemlje;
  • Pregled pravnog okvira: relevantno nacionalno zakonodavstvo (strategije, prostorni planovi, zakoni i podzakonski akti) za upravljanje zaštićenim područjima jezera, procjena sprovođenja i praćenja i nadzora nad primjenom.
  • Pregled Institucionalne postavke: institucije zadužene za upravljanje zaštićenim područjima jezera, kapaciteti i mogućnosti za stvarno sprovođenje zaštite prirodnih resursa, kao i kapacitete za fasilitiranje mjera održivog razvoja i implementaciju planova.
  • Pregled unutrašnjih institucionalnih/pravnih zajedničkih otvorenih pitanja: uloge i odgovornosti različitih organa upravljanja u obje zemlje, nivo saradnje, utvrđena konfliktna pitanja i preklapanje odgovornosti.
  • Razvijanje Zajedničke vizije upravljanja Jezerom,
  • Prijedlog okvirnog zoniranja Skadarskog jezera, uzimajući u obzir nacionalne planove zoniranja i nacionalne zakonodavne zahjteve.
  • Razvijanje nacionalnih planova upravljanja ribarstvom.

• Širenje informacija
• Uključivanja zainteresovanih strana
• Zaštita biodiverziteta
• Izrada preporuka
• Podrška kreiranju politika