Stabilizacija emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) u drumskom saobraćaju kroz ekonomičniju potrošnju auto goriva: Regionalna implementacija Globalne inicijative za smanjenje potrošnje goriva (GFEI)

Stabilising Greenhouse Gas Emissions from Road Transport by Doubling Global Vehicle Fuel Economy: Regional Implementation of the Global Fuel Economy Initiative (GFEI)

Izvor finansiranja

Global Environment Facility

Naziv klijenta/donator

United Nations Environment Programme

Ukupna vrijednost projekta

EUR 240,000

Date

April 2015 – Juni 2018

Zemlje korisnice

Former Yugoslav Republic of Macedonia | Montenegro

Broj zaposlenih

7

Projekat je ustanovljen pod okriljem Globalne inicijative za smanjenje potrošnje goriva (GFEI) kojom se podržavaju aktivnosti i politike planiranja na nacionalnom nivou u cilju smanjenja potrošnje goriva sa krajnjim ciljem dvostrukog smanjenja potrošnje u sektoru putničnih vozila do 2050. godine. Projekat sprovode REC Kancelarije u BJR Makedoniji i Crnoj Gori u stateškom partnerstvu sa Programom za životnu sredinu Ujedinjenih Nacija (UNEP) i u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i uređenja prostora, Ministarstvom ekonomije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvom saobraćaja i komunikacija bivše Jugoslovenske Republike Makedonije te u saradnji sa Minstarstvom održivog razvoja i turizma, Ministarstvom ekonomije, Ministarstvom saobraćaja i pomorstva i Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore. 

Opšti cilj ovog projekta je stvaranje povoljnog ambijenta koji će dovesti do razvoja i implementacije nacionalne politike ekonomične potrošnje goriva u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i Crnoj Gori (putnički saobraćaj) u okviru GFEI inicijative. Politika ekonomične potrošnje goriva treba da doprinese smanjenju zagađenja vazduha i gasova sa efektom staklene bašte kroz ciljano kreirane mjere kojima se promovišu ekološki čistija i efikasnija vozila. Mjere obuhvataju intervenciju u pogledu postojećeg zakonodavnog okvira i strateških dokumenata, kao i uvođenje ekonomskih mjera/instrumenata.

U obje zemlje oformljene su nacionalne radne grupe čiji su članovi predstavnici državnih institucija, agencija i nevladinih organizacija kako bi pružile doprinos i savjet u vezi tehničkih detalja implementacije projekta. Radne grupe nadziru i pružaju podršku sprovođenju projekta a takođe i diskutuju i odobravaju aktivnosti vezane za politiku ekonomične potrošnje goriva sa ciljem uključivanja ekonomičnosti potrošnje goriva u postojeće nacionalne strategije o klimatskim promjenama, saobraćaju i energetici. Radne grupe takođe pripremaju i put transpozicije i implementacije Direktive EU br. 443/2009 o standardima emisija za nova putnička vozila. Makedonski projektni tim bio je u radnoj posjeti Sloveniji kako bi se informisao o poreskoj kao i o politici ekonomičnosti potrošnje goriva u zemljama članicama EU. Nacionalni projektni tim Crne Gore angažovao je vodeće eksperte iz susjednih zemalja koje su članice EU, Hrvatske i Slovenije, kako bi osigurao da budu obuhvaćeni svi relevantni aspekti i direktive vezane za oblasti životne sredine i transporta.

Projektni ciljevi biće postignuti putem sljedećih aktivnosti:

 • Saradnja sa ekspertima i donosiocima odluka kako bi se omogućilo priznanje ekonomičnosti potrošnje goriva kao instrumenta za ublažavanje gasova sa efektom staklene bašte i adaptacije na uticaje klimatske promjene.
 • Kreiranje/ažuriranje nacionalne baze podataka o ekonomičnosti potrosnje vozila i izrada cost-benefit analize za određene mjere politike ekonomičnosti potrosnje goriva. 
 • Revidiranje nacionalnog zakonodavstva i važećih politka (uključujući poresku) vezanih za pitanja ekonomičnosti potrošnje goriva i identifikovanje prepreka za implementaciju politike ekonomičnosti potrošnje goriva.
 • Analizu direktiva EU kojima se uspostavljaju standardi emisije vozila i uspostavljanje mape puta za transpoziciju ovih direktiva u nacionalno zakonodavstvo.
 • Obuku donosioca odluka na nacionalnom nivou o razvoju standarda ekonomičnosti potrošnje goriva u skladu sa relevantnim direktivama EU i na osnovu sličnih primjera iz ostalih zemalja u regionu.
 • Kreiranje nacrta Politike ekonomične potrošnje goriva radi inkorporacije u relevantne nacionalne strategije i/ili zakone/podzakone.
 • Sprovođenje kampanja podizanja svijesti javnosti o standardima ekonomičnosti potrošnje goriva i benefitima ekonomičnosti potrošnje goriva, podsredstvom nacionalne televizije (u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji) i putem nacionalne konferencije i publikacije promotivnog materijala (u Crnoj Gori).
 • Izrada izvještaja
 • Pregled zakonodavstva
 • Kreiranje nacrta politika
 • Podizanje nivoa svijesti

Projektne publikacije