THEMIS Izgradnja kapaciteta u pogledu poštovanja zakonodavstva iz oblasti životne sredine, Metodološka izrada – primjena IRAM / easyTools, Kolašin, Crna Gora, 21-22.09.2017.

septembar 22, 2017 | Autor: Srna Sudar


Povezana dokumenta

REC Crna Gora je organizovao obuku izgradnje kapaciteta u pogledu poštovanja zakonodavstva iz oblasti životne sredine, Metodološka izrada – primjena IRAM / easyTools, organizovana u Kolašinu, Crna Gora, 21-22.09.2017.g. uz stručnu pomoć IMPELa, a finansirana od strane Themis mreže/projekta koji sprovodi REC. Obuka koja je okupila crnogorske inspektore koji su zaduženi za razne aspekte zaštite životne sredine, imala je za cilj povećanje efikasnosti inspekcijskih organa i promovisanje poštovanja propisa iz oblasti životne sredine i povećanje kapaciteta u oblasti planiranja inspekcijskog nadzora uz specifičan osvrt na upotrebu IRAM / easyTools metodologije.

U okviru IMPEL-a izrađene su različite alatke za inspekcijski nadzor.  Sve inspekcijske nadzore treba planirati unaprijed u skladu sa Preporukom o minimalnim kriterijumima za inspekciju zaštite životne sredine (RMCEI), Direktivom o industrijskim emisijama (IED) i Direktivom o kontroli opasnosti od velikih akcidenata koji uključuju opasne supstance (SEVESO).  Nadležni organ je dužan da pripremi inspekcijske planove i programe za postrojenja i preduzeća, uključujući i učestalost terenskih posjeta.  Učestalost posjeta treba da se zasniva na sistematskoj procjeni rizika.  

U okviru naziva ‘easyTools’ projektni tim koji je vodila Njemačka je sakupio informacije o procjeni rizika koje se koriste širom Evrope.  Na osnovu ovih informacija pripremljena je i testirana nova methodologija koja se zasniva na pravilima i koja se naziva Metod integrisane procjene rizika (IRAM).   

Pored ove metodologije u ovom projektu je pripremljena i nova web alatka (IRAM alatka) kojoj se može pristupiti putem IMPEL internet stranice (www.impel.eu).  Da bi se ova korisna metodologija distribuirala u raznim evropskim zemljama održane su regionale obuke.

 

Predavači na obuci: g-din Horst Buether, IMPEL; g-din Vladimir Kaiser, inspekcija Republike Slovenije za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje, IMPEL ekspert i g-din Florin Homorean, nacionalna služba za životnu sredinu, Rumunija, IMPEL ekspert.

: 1,703 views