REC Crna Gora prezentovao dokument Razvoj povoljnijeg ambijenta za zelene poslove i preduzeća u Crnoj Gori (fokus na opštone Mojkovac, Bijelo Polje i Berane), na finalnoj konferenciji projekta sprovedenog kroz strateško partnerstvo sa MOR-om, 31.08.2017.

avgust 31, 2017 | Autor: Srna Sudar


Povezana dokumenta

Finalna konferencija u okviru projekta Kreiranje povoljnog ambijenta za zelene poslove i preduzeća koji sprovodi Međunarodna organizacija rada (MOR) sa nacionalnim partnerima, a u okviru zajedničke inicijative Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori pod nazivom „Unapređenje konkurentnosti i inovacija u Crnoj Gori kroz održive politike ekonomskog rasta“, održana je u četvrtak, 31. avgusta 2017.g. u hotelu Centreville u Podgorici. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta i finalni izvještaji, koji se tiču istraživanja o zelenim poslovima i preduzećima u tri sjeverne opštine Mojkovac, Berane i Bijelo polje; analizu ambijenta za zelene poslove i preduzeća; kao i analiza postojećeg okvira za razvoje vještina za zelen poslove u Crnoj Gori.

REC Crna Gora, sa nacionalnim timom konsultanata, koji je radio na izradi dokumenta Razvoj povoljnijeg ambijenta za zelene poslove i preduzeća u Crnoj Gori (fokus na opštone Mojkovac, Bijelo Polje i Berane),  je predstavio izvještaj koji predstavlja prekretnicu u sagledavanju pitanja zelenih poslova u Crnoj Gori i lokalnom nivou.

Dokument  „Razvoj povoljnijeg ambijenta za zelene poslove i preduzeća“ ima za cilj da predstavi opsežnu analizu aktuelnog konteksta u kojem se mogu razvijati zeleni poslovi i preduzeća u Crnoj Gori, sa posebnim fokusom na tri sjeverne opštine (Berane, Bijelo Polje i Mojkovac). Analiza je izvršena tokom maja i juna 2017. godine. Da bi se odgovorilo na pitanje  da li postoji povoljan ambijent za razvoj zelenih poslova  u Crnoj Gori, a naročito u Beranama, Bijelom Polju i Mojkovcu, razmatrano je prije svega da li postoji povoljan ambijent za razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP) i preduzetnistva, povoljan ambijent za podsticaj zapošljavanju i uopšte povoljan ambijent za održivi razvoj. Sama analiza počinje od zakonodavnog i i strateškog okvira, postojećih mehanizama za podsticaj zapošljavanja i održivog razvoja, potencijal za ozelenjavanje po sektorima, prema tipu i strukturi poslova, kao i struktura malih i srednjih preduzeća u Bijelom Polju, Beranama i Mojkovcu. Ocjena potencijala za ozelenjavanje po sektorima vršena je u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, a na osnovu ažuriranih podataka o strukturi malih i srednjih preduzeća u Beranama, Bijelom Polju i Mojkovcu došlo se do zaključka koji su sektori najzastupljeniji, a koji imaju naviše potencijala za dalji razvoj zelenih poslova u sve tri opštine.  Na osnovu cjelokupne analize date su preporuke i formulisane mjere kojima se ove preporuke mogu realizovati.

: 1,143 views