Životna sredina i zdravlje

Životna sredina i zdravlje

Ova ekspertska oblast je povezana sa evropskim procesom za životnu sredinu i zdravlje Svjetske zdravstvene organizacije.  Podržava implementaciju Akcionog plana za životnu sredinu i zdravlje (E&H) Evropske unije, kao i Deklaracije četvrte Ministarske konferencije o životnoj sredini i zdravlju i Dječijeg akcionog plana za životnu sredinu i zdravlje za Evropu (CEHAPE), koje su potpisale 53 zemlje WHO regiona Evrope u Budimpešti 2004. god.  REC je takođe učestvovao u pripremama za petu Ministarsku konferenciju o životnoj sredini i zdravlju, održanu u Italiji u 2010. god. i u Ostravi u 2017. god. i pruža podršku implementaciji Parmske deklaracije o životnoj sredini i zdravlju i Deklaraciji iz Ostrave.

Ciljevi REC-a u ovoj ekspertskoj oblasti su:

 • podrška saradnji između sektora životne sredine i sektora zdravlja putem integracija politika na međunarodnom i nacionalnom nivou u svim zemljama korisnicama REC programa i u Istočnoj Evropi, Kavkazu i Centralnoj Aziji ( EECCA region);
 • jačanje uloge principa predostrožnosti u javnom zdravlju i zaštiti životne sredine, sa posebnim osvrtom na budućnost naše djece;
 • promovisanje implementacije CEHAPE i Ciljeva održivog razvoja (SDGs) vezanih za zdravlje kroz aktivno učešće u evropskim procesima i kroz primjenu efikasnih instrumenata i alata za saradnju zainteresovanih strana; i
 • učešće na regionalnom nivou u sprovođenju CEHAPE aktivnosti, a posebno Prioritetnog cilja 3 -  smanjenje i sprečavanje respiratornih bolesti zbog zagađenja spoljašnjeg vazduha kao i vazduha u zatvorenom prostoru.

U okviru ove ekspertske oblasti, aktivnosti i usluge REC-a obuhvataju:

 • učešće u izradi evropske politike o životnoj sredini i zdravlju, sa posebnim osvrtom na EU Strategiju za životnu sredinu i zdravlje kao i na potrebe zemalja Jugoistočne Evrope i EECCA zemalja;
 • implementaciju CEHAPE programa, pružanjem platforme za razmjenu informacija i dobre prakse među evropskim zemljama i regionima i naročito pružanje doprinosa u sprovođenju Regionalnog prioritetnog cilja 3 CEHAPE programa na prevenciji i smanjenju respiratornih bolesti;
 • kontinuiranu procjenu posvećenosti Deklaracijama iz Budimpešte, Parme i Ostrave;
 • implementaciju akcionog plana Panevropskog programa za saobraćaj, zdravlje i životnu sredinu (PEP), kroz koordinisanje, praćenje napretka i preduzimanje odgovarajućih aktivnosti u školama u regionu;
 • aktivnosti vezane za ekstremne vremenske nepogode koje su rezultat klimatskih promjena, a koje zahtijevaju proaktivan i multidisciplinarni pristup povezan sa zdravljem ljudi;
 • stvaranje uslova za nacionalne strategije za adaptaciju na klimatske promjene, sa naglaskom na životnu sredinu i zdravlje;
 • praćenje razvoja u oblasti održive proizvodnje energije i korišćenja obnovljivih izvora energije, kao i smanjenje rizika po zdravlje koji potiču od proizvodnje, distribucije i potrošnje energije; i
 • fokusiranje na "zdrave" i "otporne na klimu" gradove.