Osnaživanje OCD-a i učešće zainteresovanih strana

Osnaživanje OCD-a i učešće zainteresovanih strana

Od svog osnivanja, REC ima mandat da pomogne u razvoju snažnog i održivog civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine. U ispunjavanju svog mandata, REC nastoji da ojača ulogu organizacija civilnog društva (OCD) i poboljša njihovo znanje, vještine, kapacitete, infrastrukturu i održivost.

Kao strateški partner za implementaciju UNECE Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), REC pruža zakonodavnu, političku i institucionalnu podršku zainteresovanim stranama u oblasti zaštite životne sredine, kao i podršku za izgradnju kapaciteta za implementaciju Arhuske konvencije i njenog Protokola o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih supstanci (PRTR Protokol).

Ciljevi REC-a su:

 • pružanje procjene, preporuka i izgradnje kapaciteta za državne službenike, OCD-a i druge zainteresovane strane;
 • omogućavanje dijaloga u koji je uključeno više zainteresovanih strana;
 • ojačati participativne pristupe i olakšati konsultacije javnosti/zainteresovanih strana;
 • promovisanje praktične primjene Arhuske konvencije, drugih međunarodnih sporazuma, kao i EU i nacionalnog zakonodavstva;
 • pomoć u pripremama za ratifikaciju PRTR protokola i u izgradnji kapaciteta službenika, operatera i OCD-a;

Ključne aktivnosti u ovoj ekspertskoj oblasti obuhvataju:

 • podrška organizacijama civilnog društva (OCD) kroz dodjelu grantova, izgradnje kapaciteta, umrežavanja i programa održivosti OCD-a;
 • obuka lidera civilnog društva i jačanje saradnje među organizacijama civilnog društva, kao i između vlasti i civilnog društva, kako bi se ojačao njihov uticaj u procesu donošenja odluka;
 • podrška potpisnicama Arhuske konvencije da postignu efikasnije sprovođenje u oblastima koje su identifikovane kao glavni nedostaci ili izazovi u JIE;
 • razvoj i sprovođenje programa izgradnje kapaciteta za zvaničnike i OCD-a na lokalnom i regionalnom nivou u JIE da bi se pomogla integracija i primjena principa učešća javnosti u donošenju odluka u oblasti procjene uticaja na životnu sredinu (EIA) i strateške procjene uticaja na životnu sredinu (SEA);
 • jačanje svijesti i izgradnja kapaciteta sudija, tužilaca, predstavnika ministarstava i OCD-a u vezi sa implementacijom stuba pristupa pravdi Arhuske konvencije, relevantnih direktiva EU i nacionalnog zakonodavstva, a takođe i podsticanje dijaloga o smanjenju/uklanjanju prepreka za pristup pravdi u JIE;
 • pružanje podrške stranama Arhuske konvencije za njeno efikasnije sprovođenje u oblastima identifikovanim kao glavni nedostaci ili sa poteškoćama;
 • pružanje pomoći Agencijama za životnu sredinu za uspostavljanje i upravljanje PRTR sistemima, u skladu sa PRTR Protokolom i zahtjevima E-PRTR EU;
 • podrška pripremama za ratifikaciju PRTR Protokola, podizanje nivoa svijesti i razumijevanja među operaterima i OCD-a u pogledu njihove uloge i odgovornosti;
 • integracija zahtjeva za učešće javnosti u različitim oblastima, uključujući upravljanje vodama i implementacija WFD; pitanja nuklearne energije i druga energetska pitanja; klimatske promjene; lokalni ekološki akcioni planovi (LEAP); održiva potrošnja i proizvodnja; Natura 2000 i upravljanje otpadom;
 • fasilitiranje razmjene iskustava između zemalja članica EU, jugoistočne Evrope i zemalja Istočne Evrope, Kavkaza i Centralne Azije (EECCA); i
 • identifikovanje najboljih praksi u participativnom upravljanju i učešću javnosti, i njihovo integrisanje u  sektore voda, otpada, energetike, transporta, zaštite prirode, klimatske promjene i održive potrošnje i proizvodne.